การแกะลายตัวหนังตะลุง ชุดท่ี 5 ตัวยักษ์


การแกะลายตัวหนังตะลุง ชุดท่ี 5 ตัวยักษ์


ชุดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแกะลายตัวหนังตะลุง จัดทําข้ึนตามโครงการหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้สนใจนําไปใช้ในการฝึกฝีมือในการแกะตัวหนังตะลุง นอกจากน้ัน ยังมีประโยชน์ในการฝึกสมาธิ สามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้ไปต่อยอดเพื่อผลิตผลงานศิลปะหัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและจําหน่าย หรือเป็นแนวทางในการนําวัสดุเหลือใช้ในทองถิ่นมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ท่ีเรียนรู้ได้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมกันส่งเสริมความเป็นไทยให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน

ชุดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ดังน้ี

ชุดท่ี 1 ตัวฤๅษี —- ชุดท่ี 2 ตัวลิง —- ชุดท่ี 3 ตัวพระ —- ชุดท่ี 4 ตัวนาง —- ชุดท่ี 5 ตัวยักษ์

การแกะตัวหนังตะลุงแต่ละชุด สามารถเร่ิมจากชุดใดก่อนก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเร่ิมต้นจากชุดท่ี 1 แนวทางการเร่ิมต้นท่ีดีสําหรับนักเรียนคือ เริ่มต้นจากตัวหนังตะลุงท่ีนักเรียนสนใจก่อน หรือเร่ิมจากตัวหนังตะลุงที่มีลาดลายอย่างง่ายไม่ซับซ้อนมาก จะทําให้มีความมุ่งมั่นในการทํางานมากข้ึน ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิง ว่าชุดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้สนใจท่ัวไป และมีส่วนส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยมากข้ึน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษสะพาน


ชุดการเรียนรู้ที่ 5

kaetalong5  (เนื้อหา)


โครงการการพัฒนาชุดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การแกะลายตัวหนังตะลุง

: หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มมส 2558 คณะศึกษาศาสตร์


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *