สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

……

สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ นี้ กองบรรณาธิการได้นำเสนอ
การขับเคลื่อนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ คือ ๑. โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมลายดอกข่า
บ้านนาเมือง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๒. โครงการสำรวจและอนุรักษ์ผ้าห่อ
คัมภีร์ใบลานภาคอีสาน อัตลักษณ์และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ๓. โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผ้าทอจังหวัดมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ๔. โครงการ “สืบหูกผูกฮ้อยรอยผ้ามหาสารคาม”: การรวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้ “ผ้าพื้นบ้าน” ที่สำคัญในจังหวัดมหาสารคาม ๕. โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “Palm-Leaf Manuscripts in a Time Capsule” นอกจากนั้น ยังมีการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสานจัดโครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล,
หลักสูตรระยะสั้น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, มมมส จัดงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่
(New normal) ผ่านออนไลน์, ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน ๔ ประเพณีบุญผะเหวด
ประจำปี ๒๕๖๔ และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

กองบรรณาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลสารสนเทศที่สร้างและเผยแพร่นี้
จะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านทุกท่าน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

…….

สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

…..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *