โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง “ภูมิปัญญาอาหาร”


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง


……………………………………………………….

1. โครงการนำเสนอโปสเตอร์และบรรยายในงานประชุมวิชาการ มมส

2. โครงการฮีตเดือนสี่ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ

3. โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

4. โครงการภูมิปัญญาอาหาร

5. โครงการฮูปแต้มดงบัง

……………………………………………………….

การขับเคลื่อนชุดโครงการหลักของพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันประกอบด้วย 3 ชุดโครงการ คือ ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า และชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสามชุดโครงการมีจำนวนโครงการแต่ละปีงบประมาณ คือ ปี 2560 จำนวน 31 โครงการ ปี 2561 จำนวน 37 โครงการ ปี 2562 จำนวน 35 ปี 2563 จำนวน 2 โครงการ (ปัญหาโรคระบาด “โควิด-19”) และปี 2564 จำนวน 8 โครงการ มีคณะหน่วยงานที่รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการด้านพื้นที่และด้านประเด็น ทำให้เกิดผลที่ชัดเจน สามารถต่อยอดประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละโครงการ ดังนี้

……………………………………………………….

4. โครงการภูมิปัญญาอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้ชื่อ โครงการสืบสานภูมิปัญญาตำรับอาหารอีสานจากรุ่นสู่รุ่น ในปี 2555 ชื่อ โครงการประเพณีอาหาร และงานมงคลอีสาน : บุญบั้งไฟ ในปี 2556 จำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่มีบทบาทในประเพณีงานบุญฮีตสิบสอง และ 2. โครงการงานเทคโนโลยีการอาหารสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 2 ในปี 2557 ชื่อ โครงการภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน ในปี 2558 ชื่อ โครงการสืบสานตำนานภูมิปัญญาอาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2559 ชื่อ โครงการตามรอยอาหารอาเซียนลุ่มน้ำโขง (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า) ในปี 2560 ชื่อ โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง ในปี 2561 ชื่อ โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารจากปลาร้าลุ่มน้ำชีสู่ครัวโลก และในปี 2562 ชื่อ โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญา “อาหารอีสานประเภทอ่อม” สู่ครัวโลก

การพัฒนาภูมิปัญญาด้านอาหารในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นการศึกษารวบรวมสูตรการถนอมอาหาร การประกอบอาหารแบบดังเดิม รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการ ซึ่งในสูตรอาหารแต่ละเมนูจากการบอกเล่าจากปราชญ์ชาวบ้าน ขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยหลักวิชาการ สามารถนำไปเผยแพร่แก่รุ่นลูก-หลาน รวมถึงการศึกษาหรือการต่อยอดเรื่องราวไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาความสำคัญและความเป็นมา เก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย การอนุรักษ์ การฟื้นฟู เกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาหาร รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ วัฒนธรรมอาหาร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกับปราชญ์ชุมชน สามารถนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องอาหารมาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของเทคโนโลยีการอาหารให้เกิดความเหมาะสม มีโรงงานต้นแบบอบแห้ง การสร้างนวัตกรรมและต่อยอดอาหารอีสานที่เป้นภูมิปัญญาของไทยได้ก้าวไกลไปสู่ครัวโลกในรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ สามารถขับเคลื่อนหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญ นั่นคือ เรื่อง “อาหาร” ได้ทั้งด้านคุณค่าและมูลค่า

ผลิตผลที่โดดเด่นในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหาร นอกจากสื่อมัลติมีเดียแล้ว ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือ ซึ่งเป็นสื่อที่บันทึกและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยทางคณะเทคโนโลยีได้ดำเนินการเผยแพร่อกไปยังห้องสมุดชุมชน สถานศึกษาต่างๆ ในประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งการศึกษาหรือการต่อยอดเรื่องราวดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้เพื่อประกอบอาชีพเสริมสำหรับผู้ที่สนใจ รวมถึงความโดดเด่นของการขับเคลื่อนโครงการด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาอาหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเคลื่อนของสังคมปัจจุบันหรือสังคมยุคใหม่


 40001 40044 40043 40042 40041 40040 40039 40038 40037 40036 40035 40034 40033 40032 40031 40030 40029 40028 40027 40026 40025 40024 40023 40022 40021 40020 40019 40018 40017 40016 40015 40014 40013 40012 40011 40010 40009 40008 40007 40006 40005 40004 40003 40002

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *