โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง “กลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน”


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง


……………………………………………………….

1. โครงการนำเสนอโปสเตอร์และบรรยายในงานประชุมวิชาการ มมส

2. โครงการฮีตเดือนสี่ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ

3. โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

4. โครงการภูมิปัญญาอาหาร

5. โครงการฮูปแต้มดงบัง

……………………………………………………….

การขับเคลื่อนชุดโครงการหลักของพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันประกอบด้วย 3 ชุดโครงการ คือ ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า และชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสามชุดโครงการมีจำนวนโครงการแต่ละปีงบประมาณ คือ ปี 2560 จำนวน 31 โครงการ ปี 2561 จำนวน 37 โครงการ ปี 2562 จำนวน 35 ปี 2563 จำนวน 2 โครงการ (ปัญหาโรคระบาด “โควิด-19”) และปี 2564 จำนวน 8 โครงการ มีคณะหน่วยงานที่รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการด้านพื้นที่และด้านประเด็น ทำให้เกิดผลที่ชัดเจน สามารถต่อยอดประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละโครงการ ดังนี้

……………………………………………………….

3. โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

กลอนลำส่งเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขับเคลื่อนมาต่อเนื่องสองปี โดยการบูรณาการร่วมของหลายภาคส่วน อาทิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 14 แห่งในเขตอำเภอกันทรวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหลายส่วนงานเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพชุมชน โดยผ่านวัฒนธรรมกลอนลำที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นรากฐานของชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการบูรณาการร่วมระหว่างโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน และรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของคณะสาธารณสุขศาสตร์

นอกจากการประกวดกลอนลำส่งเสริมสุขภาพ ยังมีการนำเสนอนิทรรศการของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของนิสิต ในการบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิชาชีพในสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตร คือ 1. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ได้จัดกิจกรรมอาหารแลกเปลี่ยน และอาหารทางโภชนาการ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารให้ถูกส่วนตามหลักโภชนาการ 2. นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมการใช้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทำอย่างไรจะสามารถหลีกเลี่ยงน้ำตาลได้ จากอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีขายโดยทั่วไปให้ประชาชนได้รับและตระหนัก ถึงอันตรายของการได้รับสารบางอย่างเกินความจำเป็น 3. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆ บ้านเรือนที่พักอาศัยให้สะอาด ไม่มีขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยของแมลงพาหะนำโรค

มีการส่งเสริมการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการขับเคลื่อน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลขามเรียง และประกวดกลอนลำส่งเสริมสุขภาพ การละเล่น การร้องเพลง เพลงหมอลำ  และออกกำลังกายที่เหมาะสมของท้องถิ่น โดยก่อนหน้านี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนโดยกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ซึ่งอาศัยรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนและรายวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อให้นิสิตศึกษาสาธารณสุขชุมชน และพัฒนามาสู่โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่มีความโดดเด่นในด้านการบูรณาการการทำงานร่วมกันของเสาหลักชุมชน (บวร) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการนำความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เฉพาะสาขาไปปรับใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และมีการป้องกัน ควบคุมโรคด้วยตนเองที่ดี อีกทั้งการบูรณาการงานบุญและการส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม เป็นการเสริมสร้างความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนิสิต อาจารย์ บุคลากรในคณะและชุมชน อันจะช่วยเพิ่มความสำคัญให้กับประเพณีท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพในประชาชนให้ดียิ่งๆ ขึ้น


30001 30002 30003 30004 30006 30007 30008 30009 30010 30011 30012 30013 30014 30015 30016 30017 30018 30019 30020

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *