โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง “ฮีตเดือนสี่ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ”


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง


……………………………………………………….

1. โครงการนำเสนอโปสเตอร์และบรรยายในงานประชุมวิชาการ มมส

2. โครงการฮีตเดือนสี่ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ

3. โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

4. โครงการภูมิปัญญาอาหาร

5. โครงการฮูปแต้มดงบัง

……………………………………………………….

การขับเคลื่อนชุดโครงการหลักของพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันประกอบด้วย 3 ชุดโครงการ คือ ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า และชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสามชุดโครงการมีจำนวนโครงการแต่ละปีงบประมาณ คือ ปี 2560 จำนวน 31 โครงการ ปี 2561 จำนวน 37 โครงการ ปี 2562 จำนวน 35 ปี 2563 จำนวน 2 โครงการ (ปัญหาโรคระบาด “โควิด-19”) และปี 2564 จำนวน 8 โครงการ มีคณะหน่วยงานที่รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการด้านพื้นที่และด้านประเด็น ทำให้เกิดผลที่ชัดเจน สามารถต่อยอดประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละโครงการ ดังนี้

……………………………………………………….

2. โครงการฮีตเดือนสี่ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ

งานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ “บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ” เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของภาคอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สืบสานต่อเนื่อง มีการจัดงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต อาจารย์ ชุมชน โดยถือตามประเพณีดั้งเดิม โดย ปี 2560 ภายใต้ชื่อ “โครงการ “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน และการฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพัน ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น” ปี 2561 ภายใต้ชื่อ “โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561” ปี 2562 ภายใต้ชื่อ “โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562” และ ปี 2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีบุญเดือนสี่ และอนุรักษ์ฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันอีสาน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีจัดงานบุญผะเหวดอีสาน และเตรียมเครื่องฮ้อยเครื่องพันฉบับอีสาน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ รวมถึงฟื้นฟูการทำเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ซึ่งทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ และนำไปเผยแพร่ต่อ สามารถบ่งชี้ถึงประโยชน์และความสำคัญ ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานและชุมชนตื่นตัวในการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมขององค์การต่างๆ และตระหนักถึงความสำคัญกับประเพณีของอีสานตาม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ (ประเพณีบุญผะเหวดอีสาน) ให้คงอยู่ต่อไป ทำให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมและชุมชน คือ 1. ชุมชนได้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการเครื่องฮ้อยเครื่องพัน เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สืบสานงาน เทศน์มหาชาติบุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด ในเรื่องของการให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือกับชุมชน การวางแผนและสร้างสังคมยั่งยืนให้กับชุมชนมีการอนุรักษ์งานบุญประเพณีของอีสาน 2. ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการที่จะมาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนิทรรศการเครื่องฮ้อยเครื่อง พัน เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สืบสานงานเทศน์มหาชาติบุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด 3. ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้มาเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชน อาทิ การจัดเตรียมเครื่องฮ้อยเครื่องพัน และการจัดเตรียมงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 4. ชุมชนมีความภาคภูมิใจกับอาจารย์/เจ้าหน้าที่/นิสิตได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการร่วมสืบ สานงานบุญประเพณี (ประเพณีบุญเดือนสี่) เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน เกิดการสร้างความสามัคคี และก่อให้เกิดชาวบ้านของชุมชนและนิสิตมีจิตอาสาในการช่วยเหลือกับชุมชน และ 5. ทำให้เกิดความร่วมมือและเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย


20001 20002 20003 20004 20005 20006 20007 20008 20009 20010 20011 20012 20013 20014 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029 20030 20031 20032 20033 20034 20035 20036 20037

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *