โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง “การนำเสนอโปสเตอร์และบรรยายในงานประชุมวิชาการ มมส”


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง


……………………………………………………….

1. โครงการนำเสนอโปสเตอร์และบรรยายในงานประชุมวิชาการ มมส

2. โครงการฮีตเดือนสี่ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ

3. โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

4. โครงการภูมิปัญญาอาหาร

5. โครงการฮูปแต้มดงบัง

……………………………………………………….

การขับเคลื่อนชุดโครงการหลักของพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันประกอบด้วย 3 ชุดโครงการ คือ ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า และชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสามชุดโครงการมีจำนวนโครงการแต่ละปีงบประมาณ คือ ปี 2560 จำนวน 31 โครงการ ปี 2561 จำนวน 37 โครงการ ปี 2562 จำนวน 35 ปี 2563 จำนวน 2 โครงการ (ปัญหาโรคระบาด “โควิด-19”) และปี 2564 จำนวน 8 โครงการ มีคณะหน่วยงานที่รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการด้านพื้นที่และด้านประเด็น ทำให้เกิดผลที่ชัดเจน สามารถต่อยอดประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละโครงการ ดังนี้

……………………………………………………….

1. โครงการนำเสนอโปสเตอร์และบรรยายในงานประชุมวิชาการ มมส

การนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนของพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ การนำเสนอในรูปแบบบรรยาย และนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการผลงานจากการขับเคลื่อนโครงการ เป็นประจำทุกปีงบประมาณ การนำเสนอผลงานดังกล่าว จะร่วมแสดงในงานการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นการจัดแสดงให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานของแต่ละโครงการ เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนของตนเองและหน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดดังนี้ คือ 1. มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 (2559) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 (2560) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 :จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 (2561) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน : 50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” ระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” : 51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ และนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใน “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย” เป็นเวทีการเรียนรู้ร่วมของกลุ่มหน่วยงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้ผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ได้มีองค์ความรู้ในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนากิจกรรมการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในได้ดีมากยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนาการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม


10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10031 COVER TAMNOO COVER TB MRC#15-002 COVER TMRC#13-002 COVER TMRC#14-003

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *