สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑


สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑


สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ นี้ กองบรรณาธิการได้นำเสนอการขับเคลื่อน
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความต่อเนื่องและมีความโดดเด่นเชิงรูปธรรมทั้ง ๕ โครงการ คือ
“นำเสนอโปสเตอร์และบรรยายในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย” “ฮีตเดือนสี่
ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ” “กลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน” “ภูมิปัญญาอาหาร”
และ “ฮักแพงเบิ่งแงง ฮูปแต้มดงบัง (ต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนตำบลดงบัง)” เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบูรณาการด้านต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ติดตามและแนะนำข้อบกพร่องของสาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มมส เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการฯ หวังว่าข้อมูลสารสนเทศที่สร้างและจัดเก็บนี้
จะสามารถทำให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


COVER SILL2564-6-1000

COVER SILL2564-6-1000 (ปก)

LAYBODYSIL2564-6-e-book (เนื้อหา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *