นิสิต มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุทธศักราช ๒๕๖๓ แด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนาง
สุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวรายงาน และนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จำนวน ๑๑ สาขา รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ ราย

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เจริญเติบโตสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๖๓ ราย ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๑๑ กลุ่ม ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ๑๓ ราย ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ๘ องค์กร แบ่งเป็น ๑๑ สาขา ได้แก่ ๑. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ๒. สาขาการศึกษาและวิชาการ ๓. สาขากีฬาและนันทนาการ ๔. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๕. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ๗. สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ๘. สาขาศิลปวัฒนธรรม ๙. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ๑๐. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ๑๑. สาขาอาชีพ รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ ราย

ในการนี้ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ อันเป็นพฤติกรรมความสามารถ ทางสุนทรียภาพ หรือค่านิยม ที่พึงประสงค์ หรือความซาบซึ้งอติสุนทร หรือการสนับสนุน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อนุรักษ์ พัฒนางานทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีการดำรงชีวิต ที่เจริญงดงามตามหลักการศีลธรรม มีอารมณ์กระตุ้นประทับใจ ซึ่งเป็นความสำเร็จจากการประกวดสุนทรพจน์ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการระบบความคิดแล้วเรียบเรียงออกมาเป็นถ้อยคำ เช่นเดียวกับทักษะด้านเขียนเรียงความที่ประสบความสำเร็จ และอื่นๆ อีกมากมาย จากผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นความสามารถอันโดดเด่นของเยาวชน คุณค่าที่เหนือกว่ารางวัลคือการต่อยอดรางวัลด้วยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้ผู้อื่น นับเป็นข้อมูลที่การันตีคุณภาพชีวิตจนเป็นที่ประจักษ์ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓


 

ข่าว: ช่อผกา บุญประกอบ

ภาพ: บุณฑริกา ภูผาหลวง/กรมกิจการเด็กและเยาวชน

119711637_4124828347531705_7797059585281874407_o 119746357_4124828684198338_2830392077472758430_o 119887179_4124828614198345_857595373043795760_o 119899494_4124828777531662_4789786594380153315_o 119952329_4124828387531701_1252841142768532390_o 119973752_4124828657531674_6951144335143371749_o 119988385_4124828497531690_4870194926552386235_o 120004514_4124828547531685_8715143437882594467_o 120019021_4124828534198353_4607333649043282830_o 120064326_4124828737531666_2816456848534768392_o


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *