สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒


สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


 

สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กองบรรณาธิการได้นำเสนอและสรุปการขับเคลื่อนพันธกิจด้าน
ทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม มมส ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งประสบปัญหาการชะงักในการขับเคลื่อน เนื่องจากภาวะโรค
โควิด-๑๙ ระบาด มีเพียงบางโครงการที่สามารถขับเคลื่อนได้ คือ โครงการฮีตเดือน ๔ ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์
สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มประเทศ
อนุภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับภาวะการระบาดของโรค
อาทิ โครงการสื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ รวมถึงการประชุม
ขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส เพื่อวางแผนการทำงานในภาพรวมของพันธกิจ
ในปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาติและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบรรณาธิการสาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ยังให้ความสนใจศิลปะและวัฒนธรรม
และติดตามพันธกิจของสถาบัน ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หวังว่า สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส จะเป็นอีกช่องทางในการร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรมสืบไป


ปก
COVER SILL-5-2-001


เนื้อหา
LAYBODYSIL-5-2-e-book


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *