แนะนำหนังสือ “ธุงผะเหวดอีสาน” พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา


แนะนำหนังสือ “ธุงผะเหวดอีสาน”  พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา


 

“หนังสือธุงผะเหวดอีสาน: พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา” เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของธุง
ในความหมายของการถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งใช้ในงานเทศน์มหาชาติของชาวอีสาน เป็นส่วนหนึ่ง
ของผลงานการขับเคลื่อนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ
“โครงการศึกษา อนุรักษ์ และสืบสาน เรื่องธุงผะเหวดอีสาน” เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๘ บท ดังนี้
บทที่ ๑ ธุงอีสานกับวิถีชีวิต บทที่ ๒ ธุงผะเหวดและประเพณีเทศน์มหาชาติ พิธีกรรม ความเชื่อ
และพุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา บทที่ ๓ ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย บทที่ ๔ ธุงผะเหวดบ้านทุ่งเทิง
บทที่ ๕ ธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์ บทที่ ๖ ธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ บทที่ ๗ พุทธศิลป์
ในธุงผะเหวดอีสาน: สุนทรียภาพ สื่อสัญลักษณ์ และการตีความ และบทที่ ๘ นิทรรศการธุง
มุ่งสืบสาน เสวนา

บทที่ ๑ ธุงอีสานกับวิถีชีวิต ประกอบด้วย ความหมายของคำว่า ธง ธุง ทง ทุง ความสำคัญของธุง
ธุงในเอกสารโบราณ อนิสงค์ของการถวายธุง อานิสงค์ของการสร้างเสาธงและผ้าธง ประเภทของธุง
และการใช้ในโอกาสต่างๆ ภาพธุงและการใช้ในพิธีแห่งชีวิต

บทที่ ๒ ธุงผะเหวดและประเพณีเทศน์มหาชาติ พิธีกรรม ความเชื่อ และพุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา
ประกอบด้วย ที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติและการถวายธุง ธุงในจิตรกรรมท้องถิ่น ประเพณีเทศน์มหาชาติ พิธีกรรม
และความเชื่อ การถวายธุงผะเหวด การปักและการยกเสาธุง การทอธุงผะเหวดในภาคอีสาน ธุงผะเหวดอีสาน
กรณีจังหวัดอุบลราชธานี

บทที่ ๓ ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ประกอบด้วย ประวัติบ้านโพนทราย บุญผะเหวดในชุมชนบ้านโพนทราย
ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านโพนทราย การเทียบเครียงลาย
ธุงผะเหวดกับผ้าผะเหวดบ้านโพนทราย ช่างทอธุงบ้านโพนทราย ความคงอยู่ในปัจจุบัน

บทที่ ๔ ธุงผะเหวดบ้านทุ่งเทิง ประกอบด้วย ประวัติบ้านทุ่งเทิง บุญผะเหวดบ้านทุ่งเทิง ความเป็นมาของการทอธุง
ในชุมชน โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านทุ่งเทิง ช่างทอธุงบ้านทุ่งเทิง ธุงบ้านทุ่งเทิงแบ่งตามการ
ใช้เส้นใย ความคงอยู่ในปัจจุบัน

บทที่ ๕ ธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์ ประกอบด้วย ประวัติบ้านหนองบัวอารีย์ ความเป็นมาของการทอธุงในชุมชน
โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านหนองบัวอารีย์ ช่างทอธุงบ้านหนองบัวอารีย์ ความคงอยู่ในปัจจุบัน

บทที่ ๖ ธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ ประกอบด้วย ประวัติบ้านบัวเจริญ บุญผะเหวดบ้านบัวเจริญ ความเป็นมาของการ
ทอธุงในชุมชน ประวัติกลุ่มทอธุงบ้านบัวเจริญ โครงสร้างและองค์ประกอบของธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ
ทุงบ้านบัวเจริญขนาดต่างๆ ช่างทอธุงบ้านบัวเจริญ ความคงอยู่ในปัจจุบัน

บทที่ ๗ พุทธศิลป์ในธุงผะเหวดอีสาน: สุนทรียภาพ สื่อสัญลักษณ์ และการตีความ ประกอบด้วย สุนทรียภาพ
ในธุงผะเหวดอีสาน สื่อสัญลักษณ์และการตีความ บทสรุปแห่งพุทธศิลป์ “ธุงผะเหวดอีสาน”

บทที่ ๘ นิทรรศการธุง มุ่งสืบสาน เสวนา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ นิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน:
พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา กิจกรรมที่ ๒ เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน: พุทธศิลป์
แห่งพลังศรัทธา สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน: พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา จังหวัดอุบลราชธานี

ธุงผะเหวดอีสานเป็นพุทธศิลป์อีกแขนงที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ ดังที่กลุ่มบ้านโพนทราย บ้านทุ่งเทิง
บ้านหนองบัวอารีย์ และบ้านบัวเจริญ ได้สืบทอดศิลปะการทอธุงสืบต่อกันมาตามลำดับ ตามความเชื่อ
ในพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งในงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ดังที่หนังสือ “หนังสือธุงผะเหวด
อีสาน: พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา” ได้ลำดับเรื่องราวที่ง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาหาความรู้
รวมถึงสืบต่อภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นพื้นที่อีสานให้ธำรงอยู่สืบไป


123137144_3558799717510309_5021391178336822077_n 123140877_3558799920843622_631790624830709232_n
123145875_3558800410843573_8077873271861863411_n 123164088_3558800160843598_1715502673849027798_n
123174378_3558799800843634_4445314954197607381_n 123195763_3558799640843650_3660377009429405489_n
123195763_3558799997510281_6090734058099923776_n 123210330_3558800324176915_1453733154124188045_n
123466728_3558799547510326_54748832355332746_n


 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *