ผู้ได้รับรางวัลนาคราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๒-พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้ได้รับรางวัลนาคราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕๔๒-พ.ศ. ๒๕๖๒


 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
ของทุกปีเป็น “วันศิลปินแห่งชาติ” เนื่องในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย องค์ปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ
ของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างล้นเหลือจนเป็นมรดก
สืบทอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ดำรงเอกลักษณ์ และสืบทอดเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ
จนเลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศ

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ และเพื่อเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาททางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจนปรากฏต่อสาธารณชน โดยคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นาคราช”

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นายใหญ่ วิเศษพลกรัง

๒. นางฉวีวรรณ พันธุ

๓. นายเคน ดาเหลา (หมอลำเคน ดาเหลา)

๔. นายเปลื้อง ฉายรัศมี

๕. นายทองมาก จันทะลือ

๖. นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔

สาขาทัศนศิลป์

๑. นายสุนทร พรรณรัตน์

สาขาวรรณกรรม

๑. นายสลา คุณวุฒิ

สาขาศิลปะการแสดง

๑. วงมโหรีอีสาน บ้านเทียมเเข้

๒. นางศิริพร อำไพพงษ์

๓. นายพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

สาขาศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย

๑. นายนัฐวุฒิ นุชสาย

สาขาศิลปะการประชาสัมพันธ์

๑. นายคำภา สีโสดา (เซียงคำภา ผญาย่อย)

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕

สาขาทัศนศิลป์

๑. นายทวี รัชนีกร

๒. นายธีระวัฒน์ คะนะมะ

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นางสำรวม ดีสม (น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์)

๒. นางผมหอม สกุลไทย

๓. นายกำปั่น ข่อยนอก

สาขาดนตรีพื้นบ้าน

๑. นายสมบัติ สิมหล้า

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายสุภณ สมจิตรศรีปัญญา

๒. นายมนัส สุขสาย

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖

สาขาทัศนศิลป์

๑. นายจำรัส ไกรกูล

๒. นายชวน บุญแสนแผน

๓. นายโชคชัย ตักโพธิ์

สาขาดนตรีพื้นบ้าน

๑. นายพงษ์พิพัฒน์ ฝางแก้ว

สาขาวรรณกรรม

๑. นายทองเจริญ ดาเหลา

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายวิลาศ โพธิสาร

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นายบุญช่วง เด่นดวง

๒. นางจูมทอง สิมะลี

สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสานมวลชน

๑. นายประสิทธิ์ สิมสวน

สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

๑. นายโสโชค สู้โนนตาด

๒. นางวิไล วรรณบุษปวิช

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗

สาขาทัศนศิลป์

๑. นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นางผ่องศรี ทองหล่อ

๒. นายเทพพร เพชรอุบล

๓. หมอลำคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์

๔. นายไพศาล เวียงสิมา

๕. นายฉลาด ส่งเสริม

๖. นางชนาภา พิกุลศรี

๗. นางเสงี่ยม กาหลง

๘. นางอังคนางค์ คุณไชย

๙. นางวันดี พลทองสถิตย์

๑๐. นางคำมี บัญชา

๑๑. นางอรอุมา จันทรวงษา

๑๒. นางเทวี บุตรตั้ว

๑๓. นางกฤษณา วรรณสุทธิ์

๑๔. นางรัญจวน ดวงไข่ษร

สาขาดนตรีพื้นบ้าน

๑. นายเที่ยง พินทะปะกัง

๒. นายบัวหอง ผาจวง

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายจาก จูงกลาง

๒. นายกรีฑา โสระธิวา

๓. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

๔. นายประมวล พิมพ์เสน

สาขาทัศนศิลป์

๑. นายสุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย

๒. นายป่วน เจียวทอง

๓. นายจำนงค์ กาหลง

สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

๑. นายทองสวรรค์ เทวะหะ

๒. นายสำเร็จ คำโมง

๓. นายสมานชัย สุวรรณอำไพ

๔. นางสิริพร ทาชาติ

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘

สาขาดนตรีพื้นบ้าน

๑. นายสงกราน นามสงษา

๒. นายเรี่ยม แพงโคตร

๓. นายกิตติ วรรณวงษ์

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายสวาท ศรีอุดร

๒. นายเจริญ กุลสุวรรณ

๓. ผศ.นพดล จันทร์เพ็ญ

สาขาทัศนศิลป์

๑. นายวิรัช ทะไกรเนตร

๒. นายครุธ ภูมิแสนโคตร

๓. นายนคร เหล่าหล้า

๔. นายสุวรรณ์ เขตบุรี

๕. นายธรรมรงค์ แก้วใบราณ

๖. นายคำสอน สระทอง

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นายแก่นจันทร์ นามวัฒน์

๒. นายสำรอง สาธุการ

๓. นายอ่อนตา แก้ววรรณา

๔. นายชุน จูงกลาง

๕. นายสเงี่ยม กินาวงค์

๖. นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์

สาขาสื่อสร้างสรรค์

๑. นายสงวาลย์ จำปาทอง

๒. นายเด่นชัย ไตรยะถา

๓. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์

๔. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูล

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙

สาขาดนตรีพื้นบ้าน

๑. นายกันยา โสภากุ

๒. นายหนูสอน ประดับศรี

๓. นายสุวรรณ เหล่าลือชา

๔. นายทองใส ทับถนน

๕. นายทองดี แผลงงาม

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายโชติ ศรีสุวรรณ

๒. นายทองล้วน นวลวัน

๓. นายวิโรจน์ คลังเรือง

สาขาทัศนศิลป์

๑. ดร.กุศล เรณุนันท์ ณ อยุธยา

๒. นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา

๓. นายไพโรจน์ ภูมิเขียว

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นายสุพรรณ ตะรินันท์

๒. นายคำเก่ง บัวใหญ่

๓. นายรังสรรค์ วงค์งาม

๔. นายพิชัย ธิมาทา

๕. นางทองเลื่อน ศรีคำเวียง

๖. นายสนั่น พงษ์อินทร์วงศ์

๗. นางอำนาจ แผงงาม

๘. นางอินแปลง สุวรรณชัยรบ

๙. สิบตรีบุญสม สังข์สุข

สาขาสื่อสร้างสรรค์

๑. พันจ่าอากาศเอก หญิง บุญอาบ คำฤาเดช

๒. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์

๓. นางสถาพร สู้โนนดาด

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

สาขาดนตรีพื้นบ้าน

๑. นายเมฆ ศรีกำพล

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายเสมอ จันดา

๒. นายพิชัย พรหมผุย

๓. นายสำลี รักสุทธี

๔. นายดุสิต คร่ำสุช

๕. นายเกษชัย มิ่งวงศ์ธรรม

๖. นายเกษา พิมพ์สำราญ

สาขาทัศนศิลป์

๑. นายคำมอญ สาวิสิทธิ์

๒. นายธีรวัชร ประนัดสุดจ่า

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นายสมร พลีศักดิ์

๒. นายสวัสดิ์ ภูผารส

๓. นายสำอางค์ เจียงคำ

๔. นายสุนทร ทนทาน

๕. นางเฉลิมศรี ชิณสีดา

๖. นายสมหมาย ศรีเมืองแก้ว

๗. นางทองใส ชินหนองแปน

๘. นางลำใย พานิชย์

สาขาสื่อสร้างสรรค์

๑. นายประสพ ชารีนิวัฒน์

๒. นายธงชัย สามสี

๓. นายสุเทพ ทิพโชติ

๔. นางสุกัญญา รักษาพล

๕. นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

สาขาดนตรีพื้นบ้าน

๑. นายเสถียร พาภักดี

๒. นายคำตา หมื่นบุญมี

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายเผด็จ โยธะพล

๒. นายไพร ดวงดาว

๓. นายนุ่ม เย็นใจ

๔. นางสุวรรณา กนกแก้ว

สาขาทัศนศิลป์

๑. นายวิรัตน์ ไม่้เจริญ

๒. นายเสงี่ยม พวงคำ

๓. นายรัช รัชนีกร

๔. นายแสงเดือน ออมไธสง

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นายบุญคง นนทสอน

๒. นางรุ่งจิตร ยุคกลาง

๓. นายสังวาลย์ ผ่องแก้ว

๔. นายจรัส ลาดนอก

๕. นายบุญถือ ป้องศรี

๖. นายจันดี หิงทอง (สัญญา สุริยัน)

สาขาสื่อสร้างสรรค์

๑. นายประกอบ นิละปะกะ

๒. นายวินัย ใจเอื้อ

๓. นายกมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร

๔. นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉา

๕. นายสงวนศักดิ์ ประสงค์สุข

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

สาขาวรรณกรรม

๑. นายไชยา วรรณศรี

๒. นายประจวบ สว่างพลกรัง

๓. นายสุดใจ สะอาดยิ่ง

๔. นายสังคม เภสัชมาลา

๕. พระพุทธิสารมุนี สุนันท์ เพชรเลื่อน

๖. นายสมบัติ เสือบุญศรี

สาขาจิตรกรรม

๑. นายสุข สารีโท

๒. นายบุญเลิศ อนุศรี

สาขาประติมากรรม

๑. นายเลียบ แจ้งสนาม

๒. นายจำลอง แก้วดวงเล็ก

๓. นายสมคิด สอนอาจ

สาขาสถาปัตยกรรม

๑. นายไกรวัลย์ ปุยะติ

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

๑. นางติยาพรรณ ประพันธืวิทยา

๒. นายอุ่น ทมงาม

๓. นายจำปี อินอุ่นโชติ

๔. นายสุชาติ ทองแป้น

๕. นางทวาย เกริ่นกระโทก

๖. นายบรรจง รักษาศรี

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง

๑. นายอำนวย จันโทสี

๒. นางบานเย็น ศรีวงษา

๓. นายบุญมา เขาวง

๔. นายสายรุ้ง ภูมิสุข

๕. นายเคน สมจินดา

๖. นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน

๗. นางศิริภา คุณูปการนันท์

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายคำแอ ทองจันทร์

๒. นายดนุพล ผันผาย

สาขาทัศนศิลป์

๑. นางกฤษณา โมคศิริ

๒. นายวิชัย สารบัณฑิต

สาขา สถาปัตยกรรม

๑. นายคำหล้า โคตรพันธ์

ผู้กำกับภาพยนตร์

๑. นายปรัชญา ปิ่นแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานประยุกต์ศิลป์

๑. นายสามารถ จันทร์สูรย์

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

สาขาวรรณศิลป์

๑. นายกฤติยา ลาดพันนา

สาขาประติมากรรม

๑. นายอุไร แหวนเพชร

สาขาสถาปัตยกรรม

๑. นายเลื่อน สามาลา

สาขาวรรณกรรม

๑. นายปานเพชร สุขคำแสง

สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง

๑. นางสาวภา พรรณภักดี

๒. นายเกรียงไกร พรรณภักดี

๓. นายไพโรจน์ อุทธา

๔. นางจินตนา เย็นสวัสดิ์

๕. นางพิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย

๖. นายประคอง เหรวรรณ

๗. นายเสน มูลสา

๘. นายทองพูน รัตนคุณ

ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

๑. นายประเทพ วรภาพ

๒. นายประเสริฐ ศาลาศักดิ์

๓. นางดาว เพิ่มสูงเนิน

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สาขาจิตรกรรม

๑. นายธรรมนูญ กุลศิโรรัตน์

๒. นายเสฐียร เสือสาวะถี

สาขาประติมากรรม

๑. นายบำรุงศักดิ์ กองสุข

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

๑. นายวิเชียร แก่นศรี

๒. นายทวี สาริมาตย์

๓. นางสมจันทร์ สาริมาคย์

๔. นายสมเดช ประทุมไชน

๕. นายอำพร บูรณ์เจริญ

สาขาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑. พระครูเมตตาคุณาภรณ์

สาขาอนุรักษ์เอกสารโบราณ

๑. พระครูสุธรรมวรนาถ

สาขาอนุรักษ์ดนตรี

๑. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม

สาขาวรรณกรรมพระพุทธศาสนา

๑. พระมหาประมวล ฐานทตุโต

สาขางานวิชาการ

๑. ผศ.สมชาย นิลอาธิ

สาขาวรรณกรรม

๑. นางสาวิกา แสนกลาง

สาขาหัตถกรรมทอผ้า

๑. นางบุญกอง ศิลาลัง

สาขาการแพทย์พื้นบ้าน

๑. นายสมบูรณ์ จำนูนสาย

สาขาหัตถกรรมจักสาน

๑. นายคำมูล ชูรัตน์

สาขานาฏกกรม

๑. นางบุปผา ดัชถุยาวัตร

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเภทศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน

สาขาจิตรกรรม

๑. นายทศพร ปอศิริ

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

๑. นายเผย ศรีสวาท

สาขาภาษาและวรรณกรรม

๑. นายประยูร ลาแสง

สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน

๑. นายมี ส่งเสริม

๒. นายทอก ทองเกลียว

๓. นายมีชัย แต้สุจริยา

ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาศาสนาและประเพณี

๑. พระเทพสิทธาจารย์

๒. ดร. พระครูภาวนาโพธิคุณ

๓. นายมีฤทธิ์ ปัญญาวงศ์

สาขาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑. นายสมลี อาจวิชัย

๒. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

๓. ดร.ติ๊ก แสนบุญ

สาขาสาขาภาษาและวรรณกรรม

๑. นายปรีดา ข้าวบ่อ

๒. นายสวิง บุญเจิม

๓. รศ.ดร.ภูมิจิต เรืองเดช

สาขานิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

๑. รศ.ดร.บุญยง เกศเทศ

๒. นายธีรดา นามให

สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๑. กลุ่มผู้ไทบ้านภู

สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม

๑. กลุ่มร้อยมาลัยข้าวตอก

สาขาอาหารและโภชนาการ

๑. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน

สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

๑. พระครูสิริธรรมโกวิท

๒. นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม

๓. กลุ่มช่างแทงหยวกบ้านโพนทราย

๔. นางบุญเรือง สุนารักษ์

๕. นายแสง สาวิสิทธิ์

สาขาจิตรกรรม

๑. นายศิลากร ทับทิมไสย

สาขาประติมากรรม

๑. กลุ่มช่างสลักหินจันที แหวนเพชร

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

๑. นายสมจิตร ทองบ่อ

สาขาภาษาและวรรณกรรม

๑. ดร.สมชาย ฐานเจริญ

๒. นายวีระ สุดสังข์

ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาศาสนาและประเพณี

๑. พระครูโสภณณพัฒนาทร

๒. พระอธิการฉลอง ธัมมิกโก

สาขาเกษตรกรรม

๑. นายมั่น สามสี

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๑. นางคำใหม่ โยคะสิงห์

๒. นางอ่อน ฐานโอกาส

๓. กลุ่มมัดหมี่ผ้าโฮลย้อมสีธรรมชาติ

สาขาการแพทย์แผนไทย

๑. นายประวิทย์ ดวงแพงมาตย์

๒. นายทองสา เจริญตา

สาขานิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

๑. นายบุญสา รวมธรรม

๒. นายสิงห์ จำเริญ

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเภทศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน

สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

๑. พระอุดล อคฺคธมฺโม (ช่างพื้นบ้าน)

๒. นางอุไรวรรณ วิเศษแสง (ทอผ้าไหม)

๓. กลุ่มจักสานไทเลย (จักสานไม้ไผ่)

สาขาดนตรีและนาฏกรรม

๑. นายศักดิ์สยาม เพชรชมพู (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)

๒. นางจันทร์เพ็ญ เด่นนภา (หาญชัย) (หมอลำกลอน)

๓. นางชมศรี ภู่เงินงาม (เจรียงเบริน)

๔. นายจุม แสงจันทร์ (เจรียงตรัว,เจรียงจับเป็ย)

๕. คณะกลองยาวเทพนิมิต

สาขาภาษาและวรรณกรรม

๑. นางทองเลี่ยม เวียงแก้ว (ผู้เล่าประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม)

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศศะ (นักเล่านิทานสองภาษา)

๓. นายยธพร ธนสีลังกูร (นักประพันธ์)

ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาศาสนาและประเพณี

๑. พระครูสีลาสสาราภรณ์ (วัฒนธรรมชุมชน)

๒. นายหมิว ศาลางาม (หมอช้าง)

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

๑. กลุ่มชุมชนบ้านาอ้อ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์สังฆกิจ)

๒. กลุ่มตะไลล้านกุดหว้า (ตะไลล้าน)

๓. นางเสลี่ยง สิทธิ์เทียมทอง (การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น)

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๑. กลุ่มทอผ้าบ้านกุดรัง (ทอผ้าไหม)

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

๑. นายบุญเรือง ยางเครือ (อนุรักษ์ธรรมชาติ)

๒. นายอรรถพันธ์ สิริคุ้มครองกุล (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชน)

สาขาอาหารและโภชนาการ

๑. นางบรรจง แมนสถิตย์ (อาหารพื้นบ้านอีสาน)

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน

สาขาจิตรกรรม

๑. นายสมยศ ไตรเสนีย์

สาขาประติมากรรม/สถาปัตยกรรม

๑. นายประดับ ก้อนแก้ว

สาขาดนตรี-นาฏกรรม

๑. นางบัวผัน จักรพิมพ์

๒. นางสงบ สระสงคราม

๓. นางบุญมาลา บุญโท

๔. นายรุ่งเจริญ เศิกศิริ

๕. นายเงิน ภารผุด

๖. นางทองจันทร์ คำพิพจน์

สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

๑. นางคูณ นวนอะนัน

๒. นางชูศรี คะเรียงรัมย์

ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๑. นางเบญจวรรณ บุ้งทอง

สาขาการแพทย์แผนไทย

๑. นายซอย สุขพินิจ

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

๑. นายบำรุง บุญปัญญา

๒. นายวิสูตร อยู่คง

๓. นางทัศนารถ องคสิงห์

สาขาศาสนาและประเพณี

๑. พระครูเกษมธรรมานุวัตร

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ สดสุชาติ

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

๑. นายอำคา แสงงาม

๒. นายเพชรตะบอง ไพศูนย์

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน

สาขาจิตรกรรม

๑. นายสมศักดิ์ มงคลวงศ์ (จิตรกรรม)

สาขาประติมากรรม

๑. นายสุวัฒน์ สุทธิประภา (แกะสลักเทียน)

๒. นายวิเชียร ภาดี (แกะสลักเทียน)

สาขาดนตรี-นาฏกรรม

๑. นายพิณเพชร ทิพย์ประเสริฐ (พิณ)

๒. นางคำภา ฤทธิทิศ (หมอลำกลอน)

๓. นายทองแปน พันบุปผา (หมอลำกลอน)

๔. นายคง มีชัย (เพลงพื้นบ้านอีสานใต้)

สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

๑. นายสิงห์ อินอุ่นโชติ (ช่างทำแคน)

๒. นายบุญมี ล้อมวงศ์ (เครื่องทองเหลือง)

๓. นายคล้าย บุญยู้ (นกหัสดีลิงค์)

๔. นางประไพพันะุ์ แดงใจ (ผ้าคราม)

ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาเกษตรกรรม

๑. นางพิมพา มุ่งงาม (เกษตรพอเพียง)

๒. นายบุญมี สุระโคตร (เกษตรอินทรีย์)

สาขาการแพทย์แผนไทย

๑. นายเอียะ สายกระสุน (หมองูพื้นบ้าน)

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

๑. ร้อยตำรวจตรีวิชัย สุริยุทธ (ปลูกป่า)

สาขาศาสนาและประเพณี

๑. พระเทพวราจารย์ศรีพร วรวิญญู ราชิวงศ์
(เผยแพร่พระพุทธศาสนา)

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

๑. นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรีไมล์ (พิพิธภัณฑ์โพนพิสัย)

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๑. นายธาดา สุพรรณราช (เครื่องปั้นดินเผา)

รางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทศิลปินพื้นบ้านอีสาน

สาขาประติมากรรม

๑. นายประพัฒน์ มะนิสสา (ช่างปูนปั้น)

๒. นายอุทาน หาสำรี (ช่างแกะสลักเกวียน)

สาขาสถาปัตยกรรม

๑. นายนิยม ทองลาดเจริญกุล (ช่างก่อสร้างศาสนสถาน)

สาขาดนตรี-นาฏกรรม

๑. นางสุวรรณ โชคชัย (หมอลำกลอน)

๒. นายเสถียร สุภากุล (นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิต)

๓. นางหนูรงค์ ไชยภักดิ์ (หมอลำกลอน)

๔. นางสงบ คำภูเวียง (หมอลำกลอน)

สาขาภาษาและวรรณกรรม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร

สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

๑. นายบุญตา ซ้ายศิริ (ช่างทำแคน)

๒. กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ (ช่างทอธุง)

๓. นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา (ช่างทอผ้า-ออกแบบลวดลาย)

ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๑. นายต่อศักดิ์ สุทธิสา (ช่างทำผ้าบาติก)

สาขาการแพทย์แผนไทย

๑. นายสอย เพชรฤทธิ์ (หมอพื้นบ้าน)

๒. นายทองม้วน ภูสง่า (หมอพื้นบ้าน)

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๑. นายสีหา มงคลแก้ว (นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

สาขาศาสนาและประเพณี

๑. พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

๑. นายคำล่า มุสิกา (ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

สาขาศิลปะการแสดง

๑. นายก้องพิพัฒน์ กองคำ (นักออกแบบการแสดง)


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *