สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กับพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กับพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


: ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา


 

 

กองบรรณาธิการได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตึกรูปทรงเหมือนเล้าหรือยุ้งฉางข้าว เพื่อมาพบกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจ ด้วยบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้นักวิชาการด้านจารึกตะวันออก นามว่า ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภาวัฒนธรรม ด้วยรางวัล “วัฒนคุณากร” นอกจากนั้น ยังรับบทบาทผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ ผู้ช่วยอธิการบดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม แต่ละหน้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสิ้น

 


ประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมใน มมส


 

การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มทำงานโครงการจัดตั้งอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันก็ทำต่อเนื่องกว่าสิบปี มีโอกาสได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบส่วนนโยบายและขบวนการจัดการโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการพยายามวางกรอบการทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนในเรื่องของการจัดสรรทุน การกำกับติดตามงานให้มีประสิทธิภาพและผลที่เป็นรูปธรรม ปัจจุบันก็มีบางโครงการปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และมีบางส่วนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์สมบูรณ์ แต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปช่วยในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมวางยุทธศาสตร์ในการทำงาน โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน การเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอก รวมถึงเชื่อมกระบวนการทำงานออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรม

 


ประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม


 

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มแพทย์แผนไทยทางเลือก เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม เป็นคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนกลุ่มภูมิปัญญาทางด้านภาษา จังหวัดมหาสารคาม เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นกรรมการหรือควบคุมวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรายาพื้นบ้าน หลักสูตรการแพทย์แผนไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวารสารต่างๆ

 


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๕๐ ปี การรับรู้ของสังคมภายนอก คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจที่มีความโดดเด่น เข้มแข็งและสืบเนื่องมาโดยตลอด ทั้งเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการ รวมถึงด้านการวิจัย การทำงานร่วมกับชุมชน การทำงานผ่านพันธกิจมหาวิทยาลัยในกรอบโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ทำให้มีการดำเนินงานต่างๆ กระจายไปในชุมชนครอบคลุมในทุกหลักสูตร หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นคณะ สำนัก สถาบันต่างๆ มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง คือ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาเทียบเท่าคณะ แต่ไม่มีการเรียนการสอน เน้นพันธกิจหลักด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรม

การดำเนินงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ คือ มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้และผู้นำด้านการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสาน การดำเนินงานนั้น มีการพยายามเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในส่วนของตัวอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้มีการจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้กึ่งพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงวัตถุและนิทรรศการ คือ

ห้องโถงชั้นที่ ๑ เป็นห้องนิทรรศการจัมปาศรี จัดแสดงงานด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ปฏิมากรรม เป็นหอศิลป์ ในแต่ละปีก็จะมีการนำเอาศิลปะที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ หมุนเวียนมาแสดงที่หอศิลป์จัมปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รวมทั้งผลงานศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติก็จะหมุนเวียนมาจัดแสดง นอกจากนั้นก็จะมีผลงานของนิสิตและคณาจารย์ด้านศิลปวัฒนธรรมมาจัดแสดง รวมถึงผลงานของศิลปินทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการหมุนเวียนมาจัดแสดงตลอดทั้งปี เป็นการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน

ในส่วนของชั้นที่ ๒ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม เน้นจังหวัดมหาสารคาม เชื่อมโยงไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มแม่น้ำโขง มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อีสาน ฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นประเพณีหลักในวิถีชีวิตของผู้คนในวัฒนธรรมไทย-ลาว เครื่องจักสาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องดนตรี

ในส่วนของชั้นที่ ๓ เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องอักษรและเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดแสดงเป็นนิทรรศการของวิวัฒนาการอักษรโบราณทั่วโลก เชื่อมโยงมาสู่เอกสารโบราณในประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดแสดงเอกสารโบราณฉบับจริง ไม่ว่าจะเป็นใบลาน สมุดข่อย หนังสือเจียง
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในการสำรวจ จัดเก็บ และบูรณะเอกสารโบราณต่างๆ นอกจากนั้น จะมีนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าทออีสาน จัดแสดงวัตถุที่เป็นผ้าทอที่ได้รับรางวัล เช่น ผ้าไหมที่ชนะการประกวดจากจังหวัดมหาสารคาม ตัวอย่างผ้าทอในพื้นที่ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจัดแสดงไว้ มีกระบวนการในการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำผ้าไหมทั้งหมด

และในส่วนของชั้นที่ ๔ จัดแสดงผลงานภาพศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินอีกหลายๆ ท่าน ศิลปินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผลงานโดดเด่น เป็นนิทรรศการถาวรที่ติดตั้งไว้ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม

 


งานวิจัยของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน


 

ในส่วนของพันธกิจด้านการวิจัย เราออกแบบงานวิจัยให้สอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่มีในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประเด็นแรกก็คือ วิจัยเกี่ยวกับเรื่องอักษรโบราณ เอกสารโบราณ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารโบราณ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาผ้าทออีสาน การพัฒนาภูมิปัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้า การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักสาน การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคติชนวิทยา เน้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ต้องการสร้างองค์ความรู้ บางส่วนเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

 


งานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน


 

ส่วนการบริการวิชาการ จะมีการอบรมเกี่ยวกับอักษรโบราณ อบรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำหมากเบ็ง ขับร้องหมอลำ สู่ขวัญ มาลัยข้าวตอก การลงรักปิดทอง ซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาที่มีความสำคัญ อบรมเกี่ยวกับการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การมัดย้อม การสร้างลวดลายผ้าต่างๆ และกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจักผ้าจากเครื่องจักสานและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตขึ้นมา

ในส่วนของการสร้างสรรค์ ก็มีเรื่องของการปริวรรตถอดแปลอักษรโบราณและจัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ มีการจัดเอาชุดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นพิมพ์เป็นรูปเล่มและนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สื่อในการเรียนรู้ และแปลงเป็นไฟล์ที่สามารถเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนำไปใช้ประโยชน์

นอกจากนั้น ก็มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่อยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น การทำงานร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และทำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอก เช่น หอสมุดแห่งชาติ สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทย ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยแห่งกรุงพนมเปญ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

 


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน


 

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ดำเนินการ จะเป็นการจัดทำฐานข้อมูลจัดเก็บและสืบค้น เป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผ้าทออีสาน ฐานข้อมูลเอกสารโบราณอีสาน สามารถสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลย อีกด้านหนึ่งก็คือการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้าน โดยการเฟ้นหาท่านที่มีความรู้ความสามารถ เรายกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล พยายามพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พยายามใช้อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์บางส่วน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เชื่อมโยงกับลุ่มแม่น้ำโขง ก็จะมีทั้งนิทรรศการ วัตถุจัดแสดง มีทั้งฐานข้อมูลให้สืบค้น มีตัวกิจกรรมจัดอบรม ฝึกอบรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ถ้าใครสนใจในศิลป-วัฒนธรรมอีสาน มาเริ่มต้นที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน หากอยากเรียนรู้เพิ่มเติมตรงส่วนไหนก็สามารถขยายเข้าไปในแหล่งข้อมูล ในชุมชน เชื่อมโยงไปหาบุคคลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น ซึ่งเป็นนักปราชญ์ในด้านนั้น เราจะมีทั้งที่เป็นชุดความรู้ที่นำมาจัดแสดงไว้ มีทั้งฐานข้อมูลเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลในเรื่องนั้นๆ กระทั่งคุณครู โรงเรียน นำนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจะมีวิทยากรที่ให้ความรู้ สามารถนำพาผู้เยี่ยมชม ฝึกปฏิบัติ เช่น เอกสารใบลาน ฝึกจักสาน ฝึกมัดย้อม ทอผ้า ในอนาคตเราต้องการที่จะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอีสานที่มีคุณภาพ มีคุณค่า มีการจัดเก็บและสืบค้นในแหล่งอ้างอิงต่างๆ ได้

 


การทำงานร่วมกับเครือข่ายหรือหน่วยงานอื่นๆ


 

การทำงานร่วมกับเครือข่าย เช่น ร่วมกับพัฒนาการจังหวัด ไปร่วมกับชุมชนพัฒนาลวดลายผ้าทอในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ทำงานด้านตำรายา การสำรวจ ปริวัตร ถอด แปล อบรมหมอยาต่างๆ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเหล่านี้ มีทั้งจัดในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกิจกรรมที่จัดภายนอกตามโอกาสต่างๆ ในส่วนของเอกสารโบราณ เราทำงานร่วมกับหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์สิรินธร ร่วมมือเรื่องการสำรวจ จัดเก็บ ปริวัตร เอกสารโบราณ ทำเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในต่างประเทศ ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชนชาติกวางสีเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวจ้วงกับชาวอีสาน สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวก็ร่วมมือเรื่องของการสำรวจ ปริวัตร ถอด แปล วรรณกรรมจากเอกสารโบราณทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเอกสารโบราณ ในเรื่องของการอบรมก็มีการส่งเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปอบรมเรื่องการจารใบลาน การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาก็มีความร่วมมือเรื่องของการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชาวกัมพูชาที่สนใจที่จะเรียนภาษาไทย มีการจัดอบรมให้ เราจะมีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่อง ปัจจุบันชาวกัมพูชาก็มีความสนใจที่จะเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น ในเรื่องของวัฒนธรรมก็มีความจำเป็น

 


ความพร้อมของศูนย์เรียนรู้


 

ความพร้อมในตอนนี้ หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องเอกสารโบราณ สามารถที่จะดำเนินกิจการได้ทุกๆ ขั้นตอน สามารถเข้ามาชมนิทรรศการ สืบค้นข้อมูล เข้ามาอบรมในเรื่องต่างๆ ได้ จะเป็นสามสิบชั่วโมง หกสิบชั่วโมง เก้าสิบชั่วโมง ตามความต้องการของโรงเรียนหรือกลุ่มที่ต้องการจะเรียนรู้ อาจจะเป็นสิบวัน สิบห้าวัน หนึ่งเดือน เราจะมีเกียรติบัตรมอบให้ ตอนนี้ในกลุ่มเป้าหมาย เบื้องต้นเราเน้นกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ้าเป็นกิจกรรมที่จัดเคลื่อนที่ไปยังอำเภอต่างๆ หมุนเวียนไปตามโรงเรียน เขตเทศบาล ตอนนี้ร่วมมือกับ สพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ก็จะเป็นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน นักเรียน อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะด้านบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ประชุมวิชาการ รวมไปถึงกลุ่มศิษย์เก่าที่ไปทำงานตามหน่วยงานหรือโรงเรียนต่างๆ ที่สามารถติดต่อได้ สามารถนำนักเรียน นักศึกษา เข้ามาจัดกิจกรรม

ในส่วนของชุมชนก็จะมีการขยายฐานพื้นที่ชุมชนออกไปในแต่ละปี ก็จะเริ่มจากใกล้เมืองมหาสารคาม ขยายออกไปยังอำเภอ ประเด็นไหนเป็นประเด็นเฉพาะที่ต้องเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น การสำรวจตำรายา เราก็ปูพรหมทั่วภาคอีสาน พยายามที่จะสร้างเครือข่าย ทำงานกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการร่วมกัน ช่วงนี้ก็พัฒนาโครงการร่วมกันเพื่อขอรับทุนจากการแพทย์แผนไทย ในการสำรวจ จัดเก็บ ถ่ายภาพ และปริวัตร ถอด แปล เอกสารโบราณ ประเภทตำรายา คือทำทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากเป็นเรื่องของผ้า เราก็ระบุชุมชนและขยายออกไปเรื่อยๆ การทำงานกับชุมชนก็จะมีพัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด วัฒนธรรมมีข้อมูลชุมชนที่สำรวจเอาไว้ มีกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยก็เข้าไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายในส่วนของจังหวัดเพื่อเลือกว่าจะลงชุมชนใด

 


อุปสรรคและปัญหาของการทำงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 

สำหรับปัญหาในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม หลักๆ คือการสนับสนุนด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ปัจจุบันการให้ความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่จริงจัง เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นมากๆ คือเรื่องงบประมาณและบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ ปัจจุบันนี้เรามีคนทำงานอยู่จำนวนน้อย แต่งานที่เราทำมีค่อนข้างที่จะเยอะ กว้าง ในส่วนของสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพในเรื่องของฐานข้อมูล บางเรื่องไม่สามารถจะหาข้อมูลได้ ไม่มีข้อมูลในเรื่องสำคัญๆ เช่น เหตุการณ์ทรงเสด็จฯ มาเยี่ยมเยียนมหาสารคาม เป็นฐานข้อมูลด้านภาพ วีดิโอ หรือว่าเรื่องอื่นๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง เมื่อคนหนึ่งทำ พอเกษียณหรือออกจากมหาวิทยาลัย ข้อมูลก็หายไปด้วย มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง จึงจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เช่น เอกสารโบราณ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยให้การสนุบสนุน เป็นที่ยอมรับของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่อยากทำให้เป็นอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สิ่งแรกที่อยากทำ คือ ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน อยากพัฒนาให้ได้รับการยอมรับ เพราะปัจจุบันข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ ทั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ รวมทั้งส่วนกลางของมหาวิทยาลัย แต่เราไม่ได้นำมาจัดการให้เป็นระบบ ไม่ได้นำมาร้อยเรียงให้เป็นชุดเดียวกัน จัดเก็บในระบบ สามารถสืบค้นได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กรภายในและภายนอก และอีกเรื่องที่อยากให้เกิด คือ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของสังคมในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นมิติของการบริการวิชาการ มิติของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริการด้านแหล่งเรียนรู้ คือในอนาคตอยากให้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเป็นเหมือนยุ้งฉางทางภูมิปัญญาของอีสาน สิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต้องอยู่ที่นี่ ใครอยากเรียนรู้ ใครอยากมาฝึกฝน ก็มาที่นี่ ถ้ามันทำได้ในสิ่งที่คาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์ ไม่เฉพาะกับมหาวิทยาลัย แต่จะเป็นประโยชน์กับสังคมในภาพรวม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *