แผ่นพับประชาสัมพันธ์พันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มมส ๒๕๖๑

หลักการและความเป็นมา 

ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนไทย และทุกหน่วยงานของชาติจะต้องให้ความสําคัญในการทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความชื่นชมความดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้ ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นหนึ่งภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษา จึงต้องมีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่นเดียวกับ  การจัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิต การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การบูรณาการกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียน  การสอน  การวิจัย การบริการวิชาการและกระบวนการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน และได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้กับนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป  สังคม  และชุมชน  เช่น โครงการตามประเพณี 12 เดือนของไทย โครงการบูรณสถานที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของอีสาน การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้มีการอนุรักษ์รักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา การพัฒนาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานและอยู่ในชุมชนที่มีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม  วิถีการดำรงชีวิตแบบพื้นบ้าน  และขนบธรรมเนียมที่ดีงามหลากหลายควรค่าแก่การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ  และทิศทางตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและเป็นกลไกในการผลักดัน  ขับเคลื่อนการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรม และการดำเนินงานตามภารกิจชอบของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายของแผนบริหารราชการแผ่นดิน และให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด และต้องสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3 ประเภท ดังนี้

1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : มุ่งเน้นกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า : มุ่งเน้นกลุ่มคณะที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และมุ่งเน้นกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

3. โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม: มุ่งเน้นกลุ่มคณะที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยมุ่งจัดสรรทุนในภาพรวมของคณะ หรือการบูรณาการข้ามหลักสูตร / คณะ ทั้งในระดับภายในคณะและข้ามคณะ

 

 

ยุทธศาสตร์

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู  และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการ

 

กรอบประเด็นด้านยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประเพณี 12 เดือน

เป็นกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น ฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นประเพณีประจำเดือน ประกอบด้วย เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม เดือนยี่บุญคูณลาน เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญผะเหวด เดือนห้าบุญสงกรานต์ เดือนหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดบุญซำฮะ เดือนแปดบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา เดือนสิบสองบุญกฐิน ลักษณะกิจกรรมเป็นการนำเสนอให้เห็นขั้นตอนและกระบวนการตามแบบอย่างอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการดำเนินการร่วมกับชุม หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ให้แต่ละคณะเลือกตามความประสงค์ว่าต้องการจะจัดบุญเดือนใด และในหนึ่งบุญจะร่วมกันหลายคณะก็ได้ (ในแต่ละเดือนหากมีหลายหน่วยงาน ให้จัดพร้อมกันทั้งหมด ทั้งในส่วนนิสิต บุคลากร ทั้งส่วนงานจากงบฯของคณะและงานจากงบฯส่วนกลางของมหาวิทยาลัย)

การอบรม หรือถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นกิจกรรมการจัดอบรม หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการผลิตชิ้นงาน อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปพัฒนางาน หรือพัฒนาเป็นอาชีพได้ ลักษณะการอบรมจัดเป็นหลักสูตร มีเนื้อหา กระบวนการ  และระยะเวลา ตามความเหมาะสม(จัดทำเป็นกลุ่มหรือท่านเดียวก็ได้ กรณีอาจารย์ท่านเดียวต้องมีนิสิตร่วมดำเนินการด้วย)

การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และการแสดงออกตามศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรม

แขนงนั้นๆ

เป็นกิจกรรมในลักษณะการค้นความ รวบรวม แปล และเรียบเรียงข้อมูลความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม     มีกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ โดยการดำเนินงานใช้กระบวนการทางวิชาการ และผลงาน ที่ออกมาจะเป็นรูปเล่มหนังสือ มัลติมีเดีย หรือเป็นฐานข้อมูลดิจิทัล (จัดทำเป็นกลุ่มหรือท่านเดียวก็ได้ กรณีอาจารย์ท่านเดียวต้องมีนิสิตร่วมดำเนินการด้วย) มีผลงานที่เป็นเชิงบวก มีสุนทรีย์

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหรือนวัตกรรมผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นกิจกรรมในลักษณะการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เคยมีอยู่แล้วในชุมชนต่างๆ ให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือการประยุกต์งานที่มีอยู่แล้วให้เกิดเป็นผลงานใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่า หรือการสร้างสรรค์ผลงาน หรือเครื่องมือขึ้นมาใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพ คุณค่า หรือกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในลักษณะการจัดนิทรรศการ การจัดอบรมสัมมนา การจัดทำข้อมูลความรู้ และอื่นๆ

การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นการสร้างฐานข้อมูลรวมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมถึงสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บริการ และสืบค้นข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

มุ่งเป้าตามประเด็นและนโยบายของมหาวิทยาลัยและจังหวัด

เป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง งานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน และสร้างฐานข้อมูลหรือสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดดเด่น สามารถสืบค้นหรือติดตามได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลายสำหรับประชาชนและชุมชน

 

……..

nuangkana2561-001-1 nuangkana2561-001-2
แผ่นพับหนึ่งหลักสูตร2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *