การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับกระติบข้าวอีสาน ตามแนวทางการศึกษาคติชนวิทยา

คำนำ

​​วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์อีสานผ่าน กระติบข้าว มีเรื่องราวเล่าเรื่องเครื่องจักสานภาชนะสำคัญสำหรับเก็บข้าวเหนียวไว้รับประทานหลังจากนึ่งเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนี้  ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน  โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ ไทกะเลิง และผู้ไท วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในด้านกระติบข้าวได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  มีพัฒนาการดำเนินมาอย่างยาวนาน  แม้ผ่านกาลเวลา ล่วงพ้นไปหลายชั่วอายุคน อัตลักษณ์และความงดงามยังคงสืบสานต่อไม่มีวันโรยรา เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ได้สัมผัสพบเห็นภูมิปัญญา “กระติบข้าว” เป็นอย่างมาก กระติบข้าวหาใช่เพียงแค่เครื่องจักสานที่เป็นเพียงทำจากไม้ไว้ใส่ข้าวเหนียวรอโอกาสเจ้าของหอบหิ้วหยิบข้าวรับประทานเท่านั้น กระติบข้าวยังเป็นจิตวิญญาณของผู้เป็นเจ้าของและกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย

คณะทำงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำกระติบข้าว เอกสารเล่มนี้เป็นนำเสนอการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับกระติบข้าวอีสานตามแนวทางการศึกษาคติชนวิทยา  อีกแง่มุ่มหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ในอีสาน  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภูมิปัญญาเครื่องจักสานอย่างยิ่ง ผู้สนใจสามารถลงพื้นที่และศึกษารายละเอียดอย่างลึกซึ้งได้ ณ สถานที่จริงที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณทีมงานซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการฯ  ขอบคุณ  คุณอัจฉรี จันทมูล และคุณนิ่มนวล  จันทรุญ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ที่ทุ่มเทแรงกายและใจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น ขอขอบคุณหัวหน้าและผู้รับผิดชอบโครงการหลัก “ภูมิปัญญากระติบข้าวกับวิถีชาวอีสานในกลุ่มชาติพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รองศาสตราจารย์  ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และคุณคมกริช วงศ์ภาคำ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  และขอขอบคุณ  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้สนับสนุนทุนในการดำเนินการโครงการฯ ด้วยดีเสมอมา หวังว่าทุกท่านที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะได้ประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจนำไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในชีวิตทุกท่าน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บัญญัติ สาลี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

………………………………………………..

COVER GT-00001

KRATIB-FOR E-BOOK-BLACK-001

………………………………………………..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *