ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 “สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 “สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประเด็นปัญหา และหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมที่จะน้อมรับข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน 2560

……………………….

COVER TMRC#13-002

JOURNAL TMRC #13–004

……………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *