สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2560


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้มีการขับเคลื่อนตลอดมาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมในศาสตร์วิชาของแต่ละหลักสูตร โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้ดำเนินกิจกรรมในกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและนิสิตเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมตามศาสตร์วิชาในภาพรวมของคณะ หรือการบูรณาการข้ามหลักสูตร / คณะ ถึงแม้จะมีความหลายหลากในรูปแบบของดำเนินงานแต่จุดเน้นที่สำคัญคือเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้บุคลากร นิสิตและชุมชนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ดังนั้นองค์ความรู้และความโดดเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดเก็บและรวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและร่วมสืบทอดอนุรักษ์ต่อไป


COVER SILL-2-1-000

 

LAYBODYSIL-2-1-0003-e

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *