วีดิทัศน์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเครือข่ายดิจิทัล


วีดิทัศน์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเครือข่ายดิจิทัล


 

ที่มา: สาส์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๐


yottube tamnu1


 

งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มมส ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีโครงการขับเคลื่อนในภาพรวม ทั้งชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบ
มุ่งเป้า และชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี

ผลจากการขับเคลื่อนโครงการ นอกจากกิจกรรมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจของสถาบันแล้ว ยังมีรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ภาพกิจกรรมโครงการ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
วีดิทัศน์ ซึ่งรายงานโครงการจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลสารสนเทศที่เรียกว่า “ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งมีวีดิทัศน์สรุปโครงการเป็นสื่อดิจิทัลที่ช่วยในการเผยแพร่ในอีกรูปแบบ


 

yottube tamnu2 yottube tamnu4 yottube tamnu3


 

วีดิทัศน์ทั้งหมดจะนำมาเผยแพร่ผ่านกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ในเว็บไซต์ www.youtube.com โดยมี IResearch Msu เป็นผู้ดูแลระบบสื่อวีดิทัศน์

จากการเริ่มนำเสนอตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อมูลทางสถิติ มีเครือข่ายที่เข้าชมวีดิทัศน์มากที่สุดถึง ๓๕,๒๕๕ ครั้ง ข้อมูลเชิงสถิติช่วงวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๐ – ๔ มี.ค. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าถึงจำนวน ๑,๔๖๘ คน เวลาในการเข้าชม ๔,๕๗๓ นาที โดยเข้าถึงด้วยอุปกรณ์มือถือ ๒๕ เปอร์เซนต์ ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๒๐ เปอร์เซนต์ มีระยะเวลาชมเฉลี่ย ๓:๐๖ นาที

ปัจจุบัน มีวีดิทัศน์งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ๑๒๙ เรื่อง (มีนาคม ๒๕๖๐) มีสมาชิกติดตาม ๗๘ คน การนำเสนอในช่องทางดังกล่าว จะมีปริมาณที่มากขึ้นตามจำนวนโครงการที่ขับเคลื่อนด้านพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า และชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่ปรากฏในการขับเคลื่อนกิจกรรม


 

yottube tamnu6 yottube tamnu5


 

สื่อในรูปแบบวีดิทัศน์นี้ เป็นสื่อใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยของเครือข่ายดิจิทัล สามารถอยู่ได้เป็นเวลานาน และเข้าถึงได้จากหลายพื้นที่ กว้าง และตลอดเวลา จึงถือเป็นรูปแบบสื่อที่มีความสำคัญยิ่งที่จะสามารถนำเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมนำเสนอต่อสังคม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนในการสร้างและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้กว้างมากยิ่งขึ้น


 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *