การประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล


การประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล


18837041_1773171222975071_7292987052987453718_o

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้ดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบในการสร้างสรรค์ลายผ้าไหมทอมือให้มีเอกลักษณ์และสอดคล้องไปกับภูมิปัญญาไทย
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าทางวัฒนธรรมในชุมชนที่สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดเป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น มีรูปแบบตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาด
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการพัฒนาลายผ้าไหมทอมือเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน
ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โดยมีนางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและภายนอก และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการออกแบบลวดลายผ้าไหมให้มีความเป็นสากล และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ รวมถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ลายผ้าไหมทอมือให้สอดคล้องไปกับภูมิปัญญาไทย เพื่อที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในชุมชนต่อไป
ด้าน รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวชื่นชมผู้จัดโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว อันเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ การสร้างสรรค์ลายผ้าไหมทอมือ ให้มีเอกลักษณ์สอดคลอ้งกับภูมิปัญญาไทย ก่อนจะพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชนที่ทรงคุณค่า และขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวด พร้อมทั้งเครือข่ายต่างๆ ชุมชนที่ร่วมโครงการที่ได้สละเวลา

ทั้งนี้การประกวดได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ประเภทบุคคลทั่วไป
2. ประเภทนิสิต

โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้คือ
– ความงามในเชิงสุนทรียศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ลวดลาย ในด้านองค์ประกอบศิลป์
– แรงบันดาลใจ และแนวความคิดในการออกแบบ
– รูปแบบของเทคนิคที่ทอ และการใช้สี
– การผสมผสานและการออกแบบประยุกต์ลายผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้อย่างกลมกลืน
และสวยงาม มีอัตลักษณ์ในความเป็นไทยร่วมสมัย
– การนำลายผ้าไปผลิตและใช้ได้จริง ตามประเภทการใช้สอย
– ผลงานที่ทอเสร็จแล้วจะต้องมีลวดลายโดดเด่น ประณีต สวยงาม เรียบร้อย
– ผลงานที่มีความสวยงาม มีความวิจิตรบรรจงที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทั่วไป
– ผลงานจะต้องมีความเป็นไปได้ในการนำผลงานไปต่อยอดหรือพัฒนาต่อไปในเชิงพาณิชย์
– ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผลงานที่มีความเด่นเฉพาะตัว เพื่อเป็นตัวแทนความร่วมสมัยด้านการออกแบบตามภูมิปัญญา
– เมื่อผลงานเข้ารอบสุดท้าย คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงานจากผืนผ้าจริง ประกอบกับแบบวาดลายผ้า และแนวความคิดในการออกแบบ (หากมีความจำเป็นคณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อนี้ได้ ตามความเหมาะสม)
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ทั้งนี้ ได้มีกรรมการตัดสินการประกวดลวดลายผ้ารอบชิงชนะเลิศ ดังนี้คือ

1. คุณปฏิมา เหล่าชัย นากยกสมาคมส่งเสริมผ้าไทย จังหวัดมหาสารคาม
2. นางกนกวรรณ วรวงค์สมคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. คุณฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 

18738692_1773164792975714_2821020881993920284_o 18738692_1773173776308149_3263970527198602290_o 18739105_1773169242975269_8781429215696816802_o 18768227_1773165269642333_5676278258581431678_o 18768238_1773163999642460_6960258833218164747_o 18768254_1773169142975279_77941936709445144_o 18768261_1773170679641792_8035759508750616038_o 18768379_1773173779641482_5444720579961895740_o 18768399_1773169706308556_4172704750440384435_o 18768444_1773169246308602_2241335827791208640_o 18768492_1773164559642404_4699262985974344263_o 18768519_1773165492975644_8506019611284838596_o 18768555_1773169136308613_3561621554440026848_o 18768568_1773165262975667_2018591604931792546_o 18814493_1773164796309047_480543917499331260_o 18814556_1773169412975252_6204736975952005625_o 18814616_1773167232975470_1125250582030306168_o 18814697_1773170879641772_5834348963737694302_o 18814739_1773163632975830_6495576801641238541_o 18814774_1773170162975177_911345330626944548_o 18814850_1773165936308933_2176298298602567627_o 18814942_1773166849642175_1853955648959258260_o 18815215_1773164972975696_6837327070784476866_o 18815241_1773163922975801_5772465317385822877_o 18815245_1773169582975235_5735284744127343978_o 18815393_1773169312975262_8617995958917661304_o 18836613_1773165826308944_8064526466619406429_o 18836640_1773163979642462_3188920829537842730_o 18836687_1773164562975737_8186749205638074535_o 18836713_1773165716308955_8476836443246385604_o 18836778_1773169309641929_9059039504596469408_o 18836778_1773169316308595_6393550822072581666_o 18836782_1773169926308534_1986519009524620422_o 18836844_1773164566309070_4429880935161580840_o 18837003_1773167099642150_5208919661442886949_o 18837031_1773166852975508_6623170892370726259_o 18837041_1773171222975071_7292987052987453718_o 18839402_1773164976309029_1481459445924190908_o 18839402_1773170156308511_5942128134557992157_o 18839446_1773168392975354_9039896955593609402_o 18839467_1773169486308578_6739270527170026637_o 18839481_1773170686308458_1360093110724391221_o 18839516_1773168742975319_1187728292807693430_o 18839589_1773170689641791_6512728978996792203_o 18839595_1773170876308439_6106001844244912381_o 18839595_1773170882975105_6460890998119432952_o 18839696_1773164679642392_5402005318280844289_o 18839716_1773163926309134_1599552873890986117_o 18839721_1773169416308585_3471702026841658398_o 18839886_1773171082975085_4531664754240190760_o 18839888_1773164252975768_4232098522568775421_o 18879894_1773165259642334_2412485671175846517_o 18879939_1773169022975291_6352359846889994206_o 18879998_1773167442975449_6937335721228191018_o 18880003_1773171722975021_4167843763881144364_o 18880060_1773164389642421_7090919401863820098_o 18880235_1773168646308662_7391603898589166754_o 18891501_1773165932975600_978237035766878928_o 18891571_1773164079642452_845299286847612648_o 18891631_1773164259642434_1992711690663658530_o 18891699_1773164392975754_7538346616223998688_o 18891700_1773169919641868_8888362215150438812_o 18891883_1773169239641936_6787337685284243392_o 18920730_1773165709642289_7243913840084194627_o 18920749_1773170756308451_3050822868833622060_o 18920762_1773163919642468_4812972742660325032_o 18920804_1773164002975793_8204773331664362084_o 18920865_1773164256309101_3126523410243937043_o

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *