ละครร่วมสมัยเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง “พญาคันคาก”

ละครร่วมสมัยเพื่อสร้างจิ

Read more

โคงการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการตีหม้อแบบโบราณด้วยหินดุและงานสร้างสรรค์จากเศษเปลือกหอยเซอรี่

    เมื่อวันที

Read more

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

Read more