โครงการทั้งหมด

โครงการทั้งหมด 187 โครงการ

Total Page : 38 Goto Page :
ดูรายละเอียด โครงการการจัดการอนุรักษ์ ปลาแดก ภูมิปัญญาชาวอีสานสารคาม ปีงบประมาณ : 2561
หัวหน้าโครงการ : นวลละออง อรรถรังสรรค์
คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : 1. บ้านเขวาน้อย ม.3 และ ม.16 2. บ้านคุยเชือก ม.8 3. บ้านคุยเพ็ก ม.7 และ ม.20 4. บ้านบุ่งเบา ม.9 5. บ้านขี้เหล็ก ม.10 6. บ้านหนองโน ม.9 7. บ้านหินปูน ม.17 รวมทั้งสิ้น 9 ชุมชน ในตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ดูรายละเอียด โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ปีงบประมาณ : 2561
หัวหน้าโครงการ : เกิดศิริ นกน้อย
คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ดูรายละเอียด โครงการการส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมอำเภอนาดูนในการอนุรักษ์โบราณสถาน ปีงบประมาณ : 2561
หัวหน้าโครงการ : ติณณ์ ชัยสายัณห์
คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ดูรายละเอียด โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ : 2561
หัวหน้าโครงการ : นภชนก รักษาเคน
คณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านทัน ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ดูรายละเอียด โครงการการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคจากหมอพื้นบ้าน ปีงบประมาณ : 2561
หัวหน้าโครงการ : บรรลือ สังข์ทอง
คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : ป่าโคกข่าว ตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
ระยะเวลาดำเนินการ : -

โครงการทั้งหมด 187 โครงการ

Total Page : 38 Goto Page :