โครงการทั้งหมด

โครงการทั้งหมด 166 โครงการ

Total Page : 34 Goto Page :
ดูรายละเอียด โครงการศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการต่อเรือยาว เรือยาวโมเดล และสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวในประเทศไทย ปีงบประมาณ : 2560
หัวหน้าโครงการ : วิชิต ชาวะหา
คณะ/หน่วยงาน : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดสกลนคร, จังหวัดอุบลราชานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดร้อยเอ็ด
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
ดูรายละเอียด โครงการละครร่วมสมัยเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง “พญาคันคาก” ปีงบประมาณ : 2560
หัวหน้าโครงการ : สุวภัทร พันธ์ปภพ
คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 พ.ย. 59 - 31 ก.ค. 60
ดูรายละเอียด โครงการการส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรวิชัยในการอนุรักษ์โบราณสถาน ปีงบประมาณ : 2560
หัวหน้าโครงการ : อมรเทพ เมืองแสน
คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านสระ ตำบลคันธาราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย.59 - 31 ก.ค.60
ดูรายละเอียด โครงการ “รักษ์ป่า รักษ์วัฒนธรรม” ปีงบประมาณ : 2560
หัวหน้าโครงการ : ธรพร บุศย์น้ำเพชร
คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองทิศสอน หมู่ที่ 5 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ดูรายละเอียด โครงการ การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการเรียนรู้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการตีหม้อแบบโบราณด้วยหินดุ บ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ : 2560
หัวหน้าโครงการ : กุสุมา พรหมคุณ
คณะ/หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ภาควิชา/หลักสูตร : -
พื้นที่ดำเนินการ : 1. บ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ระยะเวลาดำเนินการ : 20 พ.ย.59-30 ก.ย.60

โครงการทั้งหมด 166 โครงการ

Total Page : 34 Goto Page :