ฐานข้อมูล
1 คณะ
1 ศิลปวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สื่อวีดิทัศน์

รวบรวมวิดิทัศน์การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่แล้วเสร็จ

More Info

          เพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนภารกิจเรื่อง "การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักสำคัญคือ “การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” โดยบูรณาการผ่านภารกิจหลักสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือการ “เรียนรู้คู่บริการ” ระหว่าง “มหาวิทยาลัยกับชุมชน” ด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเชื่อมประสานให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างหลากหลาย กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาฐานข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศ

ไม่สามารถ Connect Database ได้Server sent charset unknown to the client. Please, report to the developers